Zasady konkursu

 1. Kup dowolny produkt jednego z ww. producentów i zachowaj dowód zakupu
  Stone Master Stones DRE VOX Soudal Atlas Classen
 2. Zrób zdjęcie produktu w najbardziej kreatywny sposób.
 3. Wypełnij poniższy formularz i dołącz zdjęcie produktu.
 4. W odpowiednich rubrykach wpisz numer, datę oraz wartość z dowodu zakupu.
 5. Odpowiednio wypełniony formularz prześlij do nas.

Do wygrania:

samochód osobowy kultowy Fiat 500

lub jeden z 50 voucherów na zakupy w marketach Obi o wartości 100 zł.

Rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 2MB.

Zgody do zaznaczenia:


*pola i zgody wymagane do uczestnictwa w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

VI.„Wiosennezakupyobi.pl”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zasady organizacji Konkursu

 1. Konkurs pod nazwą „Wiosennezakupyobi.pl” (dalej „Konkurs”) jest organizowany przez Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS: 0000254913, NIP: 7010016236, REGON 140487829 (dalej „Organizator”).
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym w szczególności nad rejestracją uczestników Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz przyznaniem nagród w Konkursie czuwa trzyosobowa komisja konkursowa (dalej „Komisja”) powołana przez Organizatora. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów art. 919 i 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.), dalej „kc”.
 4. Konkurs jest organizowany w terminie od godziny 18.00 dnia 30.03.2019 do dnia 02.08.2019 r., przy czym czas dokonywania zakupów oraz zgłoszeń udziału w konkursie obejmuje czas od godziny 18.00 dnia 30.03.2019 r. do godziny 20.00 dnia 30.04.2019 r. (dalej „Termin Konkursu”).
 5. Konkurs odbywa się na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w marketach budowlanych sieci OBI Polska, należących do spółki OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180) przy al. Krakowska 102, KRS 0000090234 lub Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180) przy al. Krakowska 102, KRS 000092178 (dalej „markety OBI”) w Polsce. Lista marketów budowlanych OBI znajduje się na stronie www.obi.pl.
 6. Konkurs jest przeprowadzany w celu promocji produktów z asortymentu następujących spółek: Atlas Sp. z o.o. , Soudal Sp. z o.o. , Classen Floor Systems Sp. z o.o. , Stones Sp. z o.o. , Stone Master S.A. Profile Vox Sp. z o.o. , D R E Sp. z o.o. , OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. , Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.
 1. PRZEBIEG KONKURSU

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki uczestnictwa określone w § 3 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godziny 18:00:00 dnia 30.03.2019 r. do godziny 20:00:00 dnia 30.04.2019 r. spełnić łącznie następujące warunki:
 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i mieć ukończone 18 lat,
 2. przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Konkursu,
 3. dokonać zakupu nie mniej niż jednego produktu nie mniej niż jednej z następujących marek: Atlas Sp. z o.o. , Soudal Sp. z o.o. , Classen Floor Systems Sp. z o.o. , Stones Sp. z o.o. , Stone Master S.A. Profile Vox Sp. z o.o. , D R E Sp. z o.o. (dalej „Zakup promocyjny”). Zakup promocyjny musi być zarejestrowany na jednym dowodzie zakupu: paragon fiskalny, faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną lub prawną,
 4. wykonać zdjęcie konkursowe zakupionego produktu w najbardziej kreatywny sposób i w kreatywnym otoczeniu, spełniające warunki określone w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 Regulaminu,
 5. nie naruszać praw osób trzecich przy samodzielnym wykonaniu Pracy konkursowej,
 6. dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 oraz § 5 ust. 3 Regulaminu,
 7. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz na opublikowanie informacji o zakończeniu Konkursu i przyznaniu Nagród na stronie www.wiosennezakupyobi.pl.
 1. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym z marketów OBI po zakupie produktu albo w innym miejscu, wybranym przez Uczestnika, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4.

§ 4

Zgłoszenie konkursowe i przystąpienie do Konkursu

 1. Pracą konkursową jest zarejestrowanie kreatywnego zdjęcia z użyciem zakupionego w Marketach OBI wybranego, nie mniej niż jednego produktu następujących firm: Atlas Sp. z o.o. , Soudal Sp. z o.o. , Classen Floor Systems Sp. z o.o. , Stones Sp. z o.o. , Stone Master S.A. Profile Vox Sp. z o.o. , D R E Sp. z o.o. (dalej „Produkt” lub „Produkty”). Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania techniczne: dopuszczalne formaty plików to JPG, PDF, PNG, GIF maksymalna wielkość każdego pliku wynosi do 2 MB. Szczegółowe wymagania techniczne zdjęcia wskazane są również w instrukcji dostępnej na stronie www.wiosennezakupyobi.pl (dalej „Praca konkursowa”).
 2. Uczestnik, aby dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego, na stronie www.wiosennezakupyobi.pl wypełnia udostępniony formularz podając następujące dane osobowe (dalej „Dane osobowe”):

Ponadto Uczestnik jest zobowiązany dołączyć do zgłoszenia swoją Pracę konkursową, potwierdzić (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) ukończenie 18 lat oraz zapoznanie się z Regulaminem Konkursu a także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na publikację zgłoszonej Pracy konkursowej (bez podawania danych Uczestnika) w ramach promocji Konkursu w dowolnym miejscu i w czasie wybranym przez spółkę BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01 – 199 Warszawa, ul. Leszno 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723765, NIP: 5272845524 (dalej: „partner biznesowy Organizatora”) i kliknąć przycisk „dodaj zgłoszenie”.

 1. Opisane w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu czynności muszą być wykonane łącznie, aby zostały zakwalifikowane jako zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe”).
 2. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, w tym Pracy konkursowej a Zgłoszenie konkursowe i wszystkie elementy wchodzące w skład Zgłoszenia konkursowego (w szczególności Praca konkursowa stworzona w ramach Konkursu) nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Uczestnik Konkursu dokonując Zgłoszenia konkursowego upoważnia Organizatora/ partnera biznesowego Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) Zgłoszenia konkursowego (w tym Pracy konkursowej stworzonej w ramach Konkursu), podanymi przez Uczestnika danymi, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych, jeśli takie znajdą się w podanych przez Uczestnika danych.
 4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, dokonywanie Zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 5. Uczestnik może wziąć udziału w Konkursie więcej niż jeden raz w trakcie trwania Konkursu o ile spełni warunki udziału w Konkursie określone niniejszym Regulaminem. Jeden dowód zakupu uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia konkursowego.

§ 5

Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
 1. Nagroda I stopnia w postaci samochodu osobowego FIAT 500 o wartości 38.500,00 zł brutto (dalej „Samochód”),
 2. Nagroda II stopnia w postaci vouchera na zakupy w Marketach OBI o wartości 100 zł – 50 nagród o łącznej wartości 5.000,00 zł brutto (dalej „Voucher” lub łącznie „Vouchery”).
 1. Zwycięzca nagrody I i II stopnia, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężna w wysokości 11,111% wartości wygranej nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez płatnika przed wydaniem nagród jako podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 2. W ramach Konkursu Komisja wybierze 51 zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca” lub „Zwycięzcy”) oraz 15 zwycięzców rezerwowych. Wybierając zwycięskie Zgłoszenia Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria wykonania Pracy konkursowej:
 1. kreatywność,
 2. oryginalność,
 3. innowacyjność,
 4. koncepcyjność,
 5. nieszablonowość,
 6. nowatorskość,
 7. niekonwencjonalność,
 8. dokładność wykonania,
 9. ekspozycję Produktu.
 1. Zwycięzca zostanie wybrany w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia dokonywania Zgłoszeń, tj. do dnia 14.05.2019 r.
 2. Decyzja o przyznaniu Nagród przez Komisję jest ostateczna.
 3. Za odprowadzenie wymaganych prawem podatków odpowiada Organizator, pod warunkiem przekazania przez Zwycięzców kompletnych i prawidłowych danych niezbędnych do rozliczenia.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom nie później niż do dnia 02.08.2019 r., pod warunkiem możliwości poinformowania Zwycięzcy przez Organizatora o przyznaniu Nagrody i posiadania przez Uczestnika paragonu dokumentującego zakup wybranego Produktu lub Produktów. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 5. Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie www po zakończeniu procesu weryfikacji, najpóźniej do dnia 07.06.2019r.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu drogą telefoniczną lub/oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany w zwycięskim Zgłoszeniu w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wybrania laureatów przez Komisję, tj. najpóźniej do dnia 17.05.2019 r. Organizator może wykonywać telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej powiadamianie o rozstrzygnięciu Konkursu przy pomocy partnera biznesowego Organizatora. Partner biznesowy Organizatora w ciągu 72 godziny podejmie próbę powiadomienia Zwycięzcy o wygraniu Nagrody w Konkursie.
 7. Warunkiem przyznania prawa do nagrody I stopnia i jej wydania jest kliknięcie przez Uczestnika w zawarty w wiadomości e-mail link do formularza danych, który Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera dane osobowe laureata: imię i nazwisko, adres email, dokładne dane adresowe wraz z kodem i miejscowością a także numer i serię dowodu tożsamości oraz numer PESEL. Ponadto Uczestnik może zostać poproszony o dołączenie do formularza zdjęcia/skanu dowodu zakupu Produktu. Po uzupełnieniu formularza Uczestnik jest zobowiązany kliknąć ikonkę „Wyślij”. Niespełnienie wyżej wskazanych warunków skutkuje utratą prawa do Nagrody w Konkursie.
 8. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić ww. formularz w ciągu 6 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania przez Organizatora tej wiadomości.
 9. Ponadto, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika przesłania (w każdym z przypadków) oryginału dowodu Zakupu promocyjnego oraz dowodu/dowodów Zakupu promocyjnego w ilości odpowiadającej ilości dokonanych Zgłoszeń. Żądanie takie może zostać postawione za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia nie później niż do dnia 23.05.2019 roku. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów Zakupu promocyjnego weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty listem poleconym/kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozmowy telefonicznej lub wysłania wiadomości z treścią żądania Organizatora. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty w ciągu 4 dni od daty przedstawienia takiego żądania, na adres e-mail podany w przesłanej wiadomości. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do Nagrody w Konkursie.
 10. Organizator decyduje o tym, czy weryfikowana osoba ma przesłać kopię czy oryginał dowodu Zakupu promocyjnego.
 11. Ponadto zwycięzcy z chwilą powiadomienia o wygranej w Konkursie:
 1. udzielają partnerowi biznesowemu Organizatora na podstawie art. 65 ustawy z dnia 4 lutego 2004r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) (dalej „ustawa o prawie autorskim”) niewyłącznej, nieodpłatnej licencji upoważniającej Organizatora do korzystania z wszystkich elementów wchodzących w skład Pracy Konkursowej Zwycięzcy bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia określonej w ust. 9 poniżej pisemnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych:
 1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
 2. wprowadzania do obrotu,
 3. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
 5. publicznego odtwarzania;
 6. wystawiania, wyświetlania;
 7. użyczania i/lub najmu;
 8. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
 9. nadawania i/lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
 1. wyraża bezterminową zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego imienia, nazwiska oraz Pracy konkursowej stworzonej w ramach Konkursu dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1) niniejszego ustępu.
 1. W terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej Zwycięzcy zobowiązują się do zawarcia z partnerem biznesowym Organizatora, w związku z przyznaniem Nagrody, na zasadzie art. 921 § 3 k.c., pisemnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do swojej Pracy konkursowej na partnera biznesowego Organizatora za wynagrodzeniem wynoszącym 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania Nagrody, w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba ta traci prawo do otrzymania Nagrody. Ujawnienie tego faktu po doręczeniu lub wykorzystaniu Nagrody powoduje, że osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu wartości Nagrody. Wówczas prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę według następującego schematu: prawo do nagrody I stopnia przechodzi na pierwszego zwycięzcę nagrody II stopnia, prawo do nagrody II stopnia przechodzi na pierwszego zwycięzcę rezerwowego.

III. REKLAMACJE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

§ 6

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od momentu podania do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu Konkursu i wyłonieniu Zwycięzców.
 2. Reklamacja powinna być pisemna, zgłoszona na adres: Grzegrzółka & KO Sp. z o.o., ul Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: reklamacja@grzegrzolka.pl, z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, jego dokładnego adresu korespondencyjnego, opisu reklamacji i jej uzasadnienia, wraz z własnoręcznym podpisem Uczestnika. W przypadku wysłania reklamacji drogą elektroniczną Uczestnik Konkursu jest zobowiązany ponadto podać adres e-mail do korespondencji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Komisję w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej na adres podany przez niego w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wartości Nagród.
 2. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz partnera biznesowego Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich – także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora/ partnera biznesowego Organizatora ze wszystkich elementów wchodzących w skład Zgłoszenia konkursowego (w szczególności z utworu stworzonego w ramach Konkursu) w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora/ partnera biznesowego Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora/ partnera biznesowego Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Zwycięzcy Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a także w przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych przez Zwycięzcę, w szczególności polegających na podaniu nieaktualnego bądź nieprawidłowego adresu zamieszkania Zwycięzcy, nieaktualnego bądź nieprawidłowego adresu e-mail, nieaktualnego bądź nieprawidłowego numeru telefonu lub zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został powiadomiony pisemnie w Terminie Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie na skutek przerw technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania strony www.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Przetwarzanie Danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest:

A) Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia w zakresie organizacji Konkursu, wyboru zwycięskich zgłoszeń, przejęcia licencji upoważniającej do wykorzystania wszystkich elementów zwycięskich prac, przejęcia praw autorskich do zwycięskich prac, działań marketingowych, wydania nagród, odprowadzenia podatków, obsługi reklamacji lub roszczeń. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisząc na adres iod@grzegrzolka.pl, lub listownie na adres spółki.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach:

B) BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 21, 01 – 199 Warszawa, w zakresie przejęcia praw autorskich do zwycięskich prac, działań marketingowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisząc na adres iod@businessvoice.com.pl, lub listownie na adres spółki.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach:

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) – dalej „ustawa o ochronie danych”).

  1. Odbiorcami Danych osobowych Uczestników Konkursu są pracownicy, stali współpracownicy Organizatora (wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu, określonych w umowie), dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych oraz CallCenter partnera biznesowego Organizatora, wyłącznie w zakresie określonym w umowie. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza EOG lub do organizacji międzynarodowych).
  2. Administrator będzie przechowywać Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO i ustawy o ochronie danych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Uczestnik Konkursu ma prawo:
   1. wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, z tym, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych w okresie, zanim zgoda została wycofana,
   2. dostępu do swoich Danych osobowych,
   3. żądania sprostowania swoich Danych osobowych,
   4. żądania usunięcia swoich Danych osobowych („Prawo do zapomnienia”),
   5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych; Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika Konkursu, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń,
   7. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby lub w związku z realizacją umowy, prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane Uczestnika do innego administratora; jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  1. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych w zależności od celu przetwarzania, należy kierować do Administratora na jego adres wskazany w ust. 1 powyżej.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych, Uczestnik Konkursu ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

Publikacja Regulaminu

 1. Regulamin Konkursu jest udostępniony w czasie dokonywania Zgłoszeń do Konkursu w marketach OBI oraz w, trakcie trwania Konkursu, na stronie www.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2019 r. od godziny 18.00.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja
na temat przetwarzania danych przez partnera biznesowego Organizatora, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu

Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 21 (dalej: „Administrator CallCenter”).

Z Administratorem CallCenter można się skontaktować poprzez adres e-mail: businessvoice@businessvoice.com.pl, pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub telefonicznie na numer 48 22 255 70 36.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować na adres e-mail: iod@businessvoice.com.pl.

Źródło pozyskanych Danych osobowych.

Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, będąca Organizatorem Konkursu „Wiosennezakupyobi.pl”.

Zakres pozyskanych danych

 

Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania Danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych do Administratora CallCenter, będą przetwarzane w celu informowania o ofertach handlowych, drogą telefoniczną, na podany numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona w formularzu rejestracyjnym Konkursu lub podczas rozmowy telefonicznej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody.

Ponadto Administrator CallCenter będzie publikował za wyrażoną przy Zgłoszeniu zgodą, prace Konkursowe Uczestników w dowolnym miejscu i czasie.

Komu dane będą przekazywane?

Pani/Pana dane będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Ma Pani/Pan prawo:

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRZEGRZÓŁKA&KO SP. Z O.O.

1. Nasze zobowiązanie do ochrony Państwa prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej nazywana „Polityką”) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych (dalej będą nazwane „Danymi”) w Grzegrzółka&KO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS: 0000254913, NIP: 7010016236, REGON 140487829 (dalej nazywana „GRZEGRZÓŁKA”).

 2. Polityka opisuje w jaki sposób Grzegrzółka wykorzystuje informacje będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) (dalej jako „ustawa o ochronie danych”), a także wskazuje informacje o uprawnieniach, które przysługują osobom, których Dane są przetwarzane w związku z przetwarzaniem Danych osobowych.

 3. Celem Polityki jest poinformowanie o:

  1. sposobie zbierania i przetwarzania Danych;

  2. celach przetwarzania Danych;

  3. prawach i sposobach ich wykonywania;

  4. polityce „cookies”.

2. Administrator Danych

 1. Bycie administratorem Danych oznacza, że określony podmiot jest odpowiedzialny za to, by Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych.

 2. Administratorem Danych osobowych jest Grzegrzółka.

3. Definicje

Dane”

to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

Konkurs”

konkurs pod nazwą „Wiosennezakupyobi.pl” organizowany przez Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

strona www”

to strony internetowe www.wiosennezakupyobi.pl, www.obi.pl oraz strony internetowe sponsorów Konkursu

partner biznesowy Grzegrzółka”

BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01 – 199 Warszawa, ul. Leszno 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723765, NIP: 5272845524

Regulamin”

regulamin Konkursu

Do niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie również pozostałe definicje przyjęte w Regulaminie.

4. Dane osobowe

 1. Rodzaj Danych przetwarzanych przez Grzegrzółka w celu udziału w Konkursie:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu oraz

c. adres e-mail.

   1. numer dowodu zakupu Produktu,

   2. datę z dowodu zakupu Produktu,

   3. wartość zakupu z dowodu zakupu Produktu.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią Danych jest w niezbędne dla przeprowadzenia oraz realizacji Konkursu. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pana/Pani Danych.

 2. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie i jednocześnie ma Pan/i prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktuje się Pan/i z nami w sposób określony w części „Rezygnacja” lub „Kontakt” poniżej.

5. Cele i podstawy przetwarzania Danych. Sposób gromadzenia Danych

 1. Grzegrzółka przetwarza Pana/Pani Dane w celach niezbędnych dla przeprowadzenia oraz realizacji Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestników Konkursu, udziału Uczestników w Konkursie, poinformowania telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej Zwycięzców Konkursu o rozstrzygnięciu Konkursu oraz wydania Nagrody Zwycięzcom Konkursu; podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona podczas dokonywania Zgłoszenia konkursowego, wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

 2. Grzegrzółka przetwarza Pana/Pani Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  1. w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  3. w celach marketingowych Grzegrzółka jakim jest prowadzenie własnych działań marketingowych.

 3. Grzegrzółka przetwarza Pana/Pani Dane, o ile wyraził Pan/i na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promocji i reklamy podmiotów wskazanych przez Grzegrzółka oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Grzegrzółka na polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 7 i 8 Regulaminu;

 4. Dane mogą być udostępniane partnerowi biznesowemu Grzegrzółka w celach marketingowych oraz informowania Uczestnika Konkursu przez partnera biznesowego Grzegrzółka o rozstrzygnięciu Konkursu; a także po wyrażeniu zgody w celu:

  1. zapewnienia Panu/Pani przez Grzegrzółka dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych;

  2. przesyłania Panu/Pani informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 5. Pana/Pani Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani, uzyskujemy je podczas zgłoszenia wzięcia udziału w Konkursie poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.

6. Sposób udostępniania Danych

 1. Pana/Pani Dane, z uwagi na konieczność zapewnienia przez nas odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Pana/Pani praw, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. pracownikom i współpracownikom Grzegrzółka;

  2. dostawcom usług umożliwiających Grzegrzółka zrealizowanie Konkursu;

  3. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych;

  4. CallCenter partnera biznesowego;

  5. dostawcom usług zaopatrujących Grzegrzółka w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);

  6. dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).

 2. Pana/Pani Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Natomiast w przypadku, gdyby Pana/Pani Dane miałyby zostać przekazane przez Grzegrzółka do państwa trzeciego, zostanie Pan/i o tym uprzednio poinformowany/a przez Grzegrzółka, po spełnieniu przez Grzegrzółka warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Pana/Panią uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

 

7. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

8. Rezygnacja

 1. W dowolnym momencie może Pan/i zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym.

 2. Może Pan/i skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym.

 3. Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

9. Okres przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe przetwarzamy (czyli przechowujemy) nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu oraz do czasu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, które było realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Grzegrzółka lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania.

 2. W przypadku Zwycięzców Konkursu, dane będą przetwarzane w celach związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości, przez okres wynikający z tych przepisów.

 3. Będziemy przechowywać ograniczone części Danych, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez Pana/Panią, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 6 lat od wykonania ostatniej czynności z wykorzystaniem na Danych w związku z Konkursem.

10. Zmiany niniejszej Polityki

 1. Treść Polityki może czasem ulegać zmianom.

 2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie www a przed ich wprowadzeniem powiadomimy Pana/Panią z odpowiednim wyprzedzeniem.

11. Pana/Pani prawa

 1. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Danych, z tym, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych w okresie, zanim zgoda została wycofana.

 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich Danych.

 3. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich Danych lub o usunięcie Danych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług na Pana/Pani rzecz. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane na Pana/Pani wniosek.

 4. Ma Pan/Pani prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych; Grzegrzółka przestanie przetwarzać Pana/i Dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/i lub dane Pan/i będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń,

 5. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Grzegrzółka Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; ma Pan/Pani prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Grzegrzółka przesłał dane Pana/i do innego administratora; jednakże Grzegrzółka zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 6. Ma Pan/Pani prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy Pana/Pani Dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu.

 7. Jeśli uzna Pan/i, że przetwarzanie przez nas Pana/Pani Danych narusza Pana/Pani prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Profilowanie

 1. O ile taka zgoda zostanie przez Pana/Panią udzielona, w trakcie korzystania przez Pana/Panią z naszej strony będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane w formularzu rejestracyjnym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.

 2. Profilowanie oznacza wykorzystanie Pana/Pani Danych do oceny niektórych Pana/Pani cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pana/Pani osobistych preferencji, zainteresowań.

 3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów opartych o art. 6 ust. 1 pkt a RODO odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

13. Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika komputera i przeznaczone są do korzystania ze strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na Pana/Pani urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grzegrzółka.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych strony www do preferencji Pana/Pani oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pana/Pani urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Pan/Pani korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie Pana/Pani sesji, dzięki której Pan/Pani nie musi na każdej podstronie strony www ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Może Pan/Pani dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych.

 5. Grzegrzółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

14. Kontakt

 1. Jeśli chce Pan/i skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego Panu/Pani prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: Grzegrzółka&KO sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, lub kliknąć tutaj.

 2. Możliwy jest też kontakt mailowy iod@grzegrzolka.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Grzegrzółka&Ko sp. z o.o.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegrzółka&KO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS: 0000254913, NIP: 7010016236, REGON 140487829 (dalej: „Administrator danych”).

 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

 

Źródło pozyskanych danych osobowych.

Podanie danych przez Uczestników Konkursu „Wiosennezakupyobi.pl” (dalej: „Konkurs”) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Konkursie.

 

Zakres pozyskanych danych

 1. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu zakupu Produktu, datę z dowodu zakupu Produktu, wartość zakupu z dowodu zakupu Produktu.

 

 

Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych

Dane Uczestników Konkursu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych będą przetwarzane, jeżeli wyrazili zgodę w celach:

 1. niezbędnych dla przeprowadzenia oraz realizacji Konkursu przez Administratora, to jest w celu identyfikacji Uczestników Konkursu, udziału Uczestników w Konkursie, poinformowania telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej Zwycięzców Konkursu o rozstrzygnięciu Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcom Konkursu, dokonania rozliczenia podatkowego w przypadku otrzymania przeze mnie Nagrody w Konkursie*,
 2. promocji i reklamy podmiotów wskazanych przez Administratora oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Administratora na warunkach wskazanych w Regulaminie,
 3. udostępniania danych partnerowi biznesowemu Administratora, którym jest BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 21, w celu poinformowania mnie telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej o rozstrzygnięciu Konkursu

oraz w celach marketingowych Administratora, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie własnych działań marketingowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz do czasu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, które było realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora, w żadnym razie nie dłużej niż przez 6 lat od wykonania ostatniej usługi na Pana/Pani rzecz.

W przypadku Zwycięzców Konkursu, dane będą przetwarzane w celach związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości, przez okres wynikający z powyższych przepisów.

 

Komu dane będą przekazywane?

Pani/Pana dane będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. pracownikom i współpracownikom Grzegrzółka;
 2. dostawcom usług umożliwiających Grzegrzółka zrealizowanie Konkursu;
 3. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych;
 4. CallCenter partnera biznesowego;
 5. dostawcom usług zaopatrujących Grzegrzółka w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
 6. dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza EOG lub do organizacji międzynarodowych).

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Ma Pani/Pan prawo:

  1. prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane Uczestnika do innego administratora; jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  2. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych; Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika Konkursu, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,
  4. żądania usunięcia swoich Danych osobowych („Prawo do zapomnienia”),
  5. żądania sprostowania swoich Danych osobowych,
  6. dostępu do swoich Danych osobowych,
  7. wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, zanim zgoda została wycofana,
 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja
na temat przetwarzania danych przez BusinessVoice Sp. z o.o., na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu

 

Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 21 (dalej: „Administrator CallCenter”).

Z Administratorem CallCenter można się skontaktować poprzez adres e-mail: businessvoice@businessvoice.com.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować na adres e-mail: iod@businesvoice.com.pl

 

 

Źródło pozyskanych Danych osobowych.

Grzegrzółka&KO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS: 0000254913, NIP: 7010016236, REGON 140487829, będąca Organizatorem Konkursu „Wiosennezakupyobi.pl”.

 

Zakres pozyskanych danych

 1. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu zakupu Produktu, datę z dowodu zakupu Produktu, wartość zakupu z dowodu zakupu Produktu.

 

Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania Danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych do Administratora CallCenter, będą przetwarzane w celu informowania o ofertach handlowych, drogą telefoniczną, na podany numer telefonu, wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny przedstawiciela (bez SMSów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona w formularzu rejestracyjnym Konkursu lub podczas rozmowy telefonicznej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody.

 

Komu dane będą przekazywane?

Pani/Pana dane będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora CallCenter,
 2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora CallCenter, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Ma Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), czy ograniczenia przetwarzania;
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 3. do przenoszenia danych do innego Administratora danych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.